כללי

⦁ היישומון של סו שף קיט (להלן: "היישום") הינו בבעלות סו שף מארזים בע"מ , ח.פ. 516276169 (להלן: "סו שף" ו/או "החברה") ומופעל על ידה. היישום משמש כמקור אינפורמטיבי ושירותי וחנות וירטואלית, המספק מידע, בין השאר, אודות מגוון מוצרי החברה ומכירתם לגולשים ביישום (להלן: "המשתמש/ים" ו/או "הגולש/ים" ו/או "הרוכש/ים" ו/או "המזמין/ים"). ⦁ הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה ביישום, ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים ביישום, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וכן יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי ביישום, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. ⦁ החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה ביישום, בתוכן היישום ו/או בתנאים אלו יחייבו את המשתמש עם המשך שימושו בו. לפיכך, מומלץ לגולש לעיין בתנאים אלו מעת לעת. ⦁ גלישה ביישום ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד היישום ו/או החברה ו/או הנהלת היישום ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי היישום הינו מתבקש לא לעשות כל שימוש ביישום. ⦁ כל המחירים מופיעים ביישום על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח. ⦁ החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המנות ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות ביישום. אם לאחר ביצוע הזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, תודיע על כך החברה לצרכן ותאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם. ⦁ נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם ביישום. ⦁ רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך היישום, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. ⦁ החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה ביישום הינו המחיר שהתפרסמם בעת השלמת תהליך ההזמנה. ⦁ החברה רשאית להציע ביישום מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת. ⦁ בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן היישום לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. ⦁ תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה. ⦁ לקבלת מידע מפורט אודות מדיניות הפרטיות ביישום לחצו כאן. ⦁ מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, הכוונה גם לנקבה במשמע, ונעשתה מטעמי נוחות בלבד. ⦁ הרישום ליישום וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש ביישום, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של היישום, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ⦁ חלק מהמידע המפורט ביישום הינו מידע מקצועי כללי, לצרכי העשרה ושירות לציבור. אין לראות בכך כהמלצה לרכישת מוצר כלשהו ממוצרי החברה, וכי המידע נמסר בלא אחריות לתוכנו, אין לראות במידע המלצה לפעולה, אין להסתמך עליו בלא ביצוע בדיקה נוספת.

כשירות להשתמש ביישום

⦁ כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות ביישום על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: ⦁ המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו ביישום כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. ⦁ המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ⦁ המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. ⦁ המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. ⦁ למען הסר ספק מובהר כי לחברה נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לרכישת מוצרים ו/או לבטל את חשבונם ביישום חברה, היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר ביישום, לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות.

שימושים אסורים ביישום

⦁ ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו ביישום ובתוכן היישום: ⦁ להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן היישום, כולו או חלקו. ⦁ להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן היישום. ⦁ להציג תוכן מהיישום בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן היישום בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי ביישום ו/או מחסירים דבר כלשהוא. ⦁ לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר ביישום, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים ביישום ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים. ⦁ לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש ביישום ו/או בתוכן היישום כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד. ⦁ שימוש ביישום או בתוכן היישום לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט. ⦁ אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך ליישום ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על פי כל דין.

הרשמה וביצוע הזמנה

⦁ רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע ביישום. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים ביישום במדוייק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה. ⦁ עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, היישום יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. ⦁ חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. ⦁ בעת הרשמה ליישום ולאחר ביצוע הזמנה דרך היישום, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור את פרטי הזיהוי שהוזנו ולשייכם לחשבון באמצעותו בוצעה ההזמנה. ⦁ בעת הוספת מוצרים לסל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח/ה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לבעל החשבון. ⦁ הפרטים  כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה. ⦁ הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. ⦁ במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה. ⦁ למען  הסר ספק, אישור פעולת הרכישה ביישום כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהיישום עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחוייבת המכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת היישום תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג ביישום כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו. ⦁ כל  לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח. ⦁ החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת היישום רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחדושים ביישום, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982. ⦁ לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על  קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת היישום לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת היישום בלבד. ⦁ אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה הנהלת היישום תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטולים והחזרות

⦁ לא חלה זכות ביטול עסקה על הזמנה שאושרה כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, ובתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010, למעט במקרים של פגם במוצר, אי התאמה או אי אספקה. ⦁ בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת על ידי העסק, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו לכל המאוחר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול. המוצר יוחזר על חשבון החברה. ⦁ החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: ⦁ במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. ⦁ אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש ביישום באופן תקין. ⦁ במקרה של כוח עליון. ⦁ המוצר אזל מהמלאי. ⦁ הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אספקת/הובלת המוצרים

⦁ החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח ביישום לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת ביישום. ⦁ החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו. ⦁ באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. ⦁ זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). ⦁ בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר. ⦁ במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה ביישום. ⦁ במקרה שהלקוח הסכים על איסוף עצמי והובלה,יהיה זה על אחריותו הבלעדית לכל נזק שייגרם הן מהובלה והן מהרכבה לרבות האמור להלן, והוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לכך. למען הסר כל ספק, איסוף עצמי ייעשה אך ורק במחסני של החברה. ⦁ החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: ⦁ כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע. ⦁ שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הבלת המוצרים. ⦁ כל סיבה שאינה בשליטת החברה. ⦁ כל סיבה הקשורה למבצע השליחות. ⦁ יתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.

משלוחים והחזרות

⦁ משלוח המוצרים יהיה ללא עלות בכפוף לאמור לעיל. ⦁ השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו.

בעלות וזכויות קניין רוחני

⦁ כל התכנים המופיעים ביישום החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך. ⦁ אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהיישום, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים. ⦁ מבלי לגרוע מהאמור, שמה של החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה ומותגיה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים ביישום, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש. ⦁ אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. ⦁ אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגת ביישום, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

תוכן היישום ופרסומות

⦁ היישום בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ("As Is"). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע ביישום יהיה נכון ומדויק, ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן. ⦁ החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול ביישום הינו למטרות כלליות, אינפורמטיביות בלבד ולמען נוחות המשתמש ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים ביישום, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תשובות, מדריכים, מחשבונים שונים או כל תוכן אחר המוצג ביישום נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או יישום כל המלצה ו/או תשובה ו/או חוות דעת והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה. ⦁ כל תוכן ו/או מידע המובא ביישום בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות (לפי העניין), לרבות מפרטים ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו. ⦁ תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים ביישום, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים ביישום, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל ומשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע ביישום, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. ⦁ מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לעיתים יתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים ביישום לבין המוצרים שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, היישום יציין זאת במפורש. אם נפלה טעות חריגה, ברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה והיא תאפשר לצרכן ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם. ⦁ ביישום עשויים להיכלל קישורים ליישומי אינטרנט אחרים, שאינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן היישומים המקושרים. ככל שהיישום מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים ביישומים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש ביישומים המקושרים ו/או מרכישה דרכם ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של יישומים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי היישומים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהיישום ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים ליישומי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו ליישום אינטרנט פעיל. ⦁ המידע הנמסר ביחס למוצרי החברה ביישום הוא המידע היחיד המאושר על ידי החברה בנוגע למוצרים השונים. החברה אינה אחראית למידע אשר נכתב בנוגע למוצרי החברה על ידי כל צד שלישי, ביישומים אשר אינם מופעלים על ידי החברה. החברה עשויה לפעול על מנת לממש את זכויותיה כנגד כל צד ג' המוסר מידע לציבור אשר לא אושר על ידה. ⦁ כל שימוש בתוכן ביישום, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכים, מאמרים, מפרטים, תשובות הניתנות בנוגע לכשרות מוצרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש ליישומים של צדדים שלישיים על ידי הפניה ביישום ו/או בפרסומת ביישום, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן ביישום, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. ⦁ החברה משתדלת שהמידע המובא ביישום יהיה מדויק ככל הניתן. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה ביישום ו/או טעויות בו, לרבות בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם למשתמש בשל כל תוכן ו/או המידע כאמור ו/או הסתמכות המשתמש עליו, לרבות בקשר למוצרים, תיאורים, מחירים וכדומה.

מידע תזונתי

⦁ התכנים ביישום נועדו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד. האמור ביישום זה אינו בא במקום יעוץ רפואי או דיאטטי, ויש לפנות לבעל מקצוע על מנת לקבל יעוץ שכזה. מטעמים אלו אין לראות באמור ביישום משום כל המלצה רפואית או דיאטטית. כל הסתמכות על המידע נעשית על אחריות המשתמש בלבד. ⦁  אין להסתמך על עובדי החברה כמקור למידע רפואי, דיאטטי או אלרגני כלשהו. ⦁ לתשומת לב: המנות יכולות להכיל, וחלקן אף מכילות, אלרגנים ממינים שונים לרבות: מוצרי חלב, שומשום, ביצים, אגוזים ממינים שונים, שקדים, בוטנים, גלוטן וכו'. המנות אינן מיוצרות בסביבה הנקייה מחומרים אלרגניים ולכן האזהרה מתייחסת לכלל המנות. ⦁ מרבית המנות של החברה מיוצרות מחומרים שזמינותם וערכם התזונתי משתנה בהתאם לעונות השנה ולזנים השונים של חלק מהמוצרים. כמו כן החברה שואפת כל העת לפתח ולשפר את המנות, לרבות החלפת מרכיבים וספקים של מרכיבים. מסיבות אלו הערכים התזונתיים של המנות המפורסמים ביישום זה הינם ערכים מייצגים, ולכן תיתכן בהם סטייה מסוימת. ⦁ שינויים במנות, בהרכבן ו/או בתכולתן, יכולים להיעשות ללא הודעה מוקדמת.

הגבלת אחריות

⦁ החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק חווית שימוש איכותית ובטוחה ביישום. עם זאת, היישום אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה ליישום מעת לעת. ⦁ ידוע למשתמש, כי היישום, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם "As Is" ולפי זמינות, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם היישום, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ביישום, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו והסתמכות עליהם, וכי ידוע לו החברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה ביישום כאמור. ⦁ החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, ביישום, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: ⦁ בשימוש ו/או אי יכולת שימוש ביישום, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא; ⦁ הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש ביישום, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו; ⦁ שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים ביישום, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים; ⦁ כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן היישום או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; ⦁ הפרעות, זמינות ותקינות של היישום, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; ⦁ נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן ביישום. ⦁ שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים. ⦁ אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

ציות לתנאים ושיפוי

⦁ המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו ביישום ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלו. ⦁ אין לעשות ביישום או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות היישום כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי. ⦁ כמו כן, המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש ביישום ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

סודיות

⦁ החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח, אלא אם הדבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. היישום יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. ⦁ החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

זמינות ו/או שינוי היישום

⦁ החברה רשאית להתיר או לאסור את גישת המשתמש ליישום בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת היישום, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה מראש. ⦁ מבלי לגרוע מהאמור, תהיה החברה רשאית להפסיק את הפעילות המתבצעת ביישום, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך. ⦁ החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש ביישום, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

התיישנות

⦁ מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש ביישום על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים ביישום, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

⦁ על כל שימוש ביישום ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף ליישום זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

שונות

⦁ תנאי שימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה. ⦁ אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. ⦁ החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה ביישום. ⦁ תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש ביישום ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש ביישום ובתוכנו.

שירות לקוחות

⦁ שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים ביישום, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הלקוח ביישום, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה בעמוד צור הקשר ביישום. ⦁ לפרטים נוספים בקשר ליישום ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של סו שף קיט בעמוד צור הקשר ביישום.